Diên Chẩn khắc phục tiểu đường
Bản tin CLB Diện Chẩn tháng 7/2020
Sinh hoạt CLB Diện Chẩn 06/20 – Kỳ 1