Bộ dụng cụ 5 món

400.000 ₫

Công dụng: Bao gồm các dụng cụ: Que dò huyệt – Cây lăn đồng – Cây lăn sừng – Cây ấn huyệt và cây búa mini.

Tiện mang theo bên mình để dùng khí có nhu cầu.